Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas:

 • elamine,
 • õppimine,
 • töötamine,
 • sotsiaalne funktsioneerimine

ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on teenuse vajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatav eesmärgipärane kompleksne teenus.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni sihtgrupiks on

 • alla 16-a puudega laps,
 • vanaduspensioni ealine puudega isik,
 • tööealine (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik,
 • tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Lisainfo aadressilt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sotsiaalse-rehabilitatsiooni-teenus/

MIDA TEHAKSE JA MILLISEID TEENUSEID OSUTATAKSE REHABILITATSIOONITEENUSE RAAMES?

 1. Rehabilitatsiooniplaani koostamine
  • hinnatakse rehabilitatsiooniteenuse vajadust, nõustatakse ja selgitatakse rehabilitatsiooniteenuse eesmärki ja võimalusi ning koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (täisealistele kehtivusega 6 kuud kuni 5 aastat, lastele kehtivusega kuni 3 aastat) (vaata plaani näidist);
 2. Rehabilitatsiooniteenused
  • osutatakse rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;
  • juhendatakse, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia;
  • vajadusel viiakse läbi vahehindamisi;
  • hinnatakse rehabilitatsiooniprotsessi tulemuslikkust;
  • rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse teenuseid, millised on konkreetsele taotlejale vajalikud; teenuseid osutatakse kas individuaalselt, perele või grupile;
  • rehabilitatsiooniteenuse raames hinnatakse ka abivahendi vajadust ning õpetatakse abivahendit kasutama.

Näiteid rehabilitatsiooniteenusest:

 • sotsiaaltöötaja teenus – nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ning õppe, töö või elukohaga seotud probleemide korral; kliendivõrgustiku aktiveerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine;
 • psühholoogi teenus – nõustamine ja teraapia psühholoogiliste probleemide korral, töölesaamiseks vajalik nõustamine, elumuutustega toimetulek jm;
 • eripedagoogi teenus – nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute õpetamine, nägemispuudega inimestele liikumis- ja punktkirjaõpetus jm;
 • logopeedi teenus – kõne- ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite kasutama õpetamine jm;
 • füsioterapeudi teenus – motoorse sooritusvõime ja tegevuskeskkonna (s.h. lasteaia-, kooli-, kodu- ja töökeskkonna) hindamine, nõustamine ja kohandamise soovitused, individuaalsete liigutuslikku arengut soodustavate/säilitavate programmide koostamine, terapeutiliste meetodite rakendamine ja tegevuse tulemuslikkuse hindamine koostöös kliendiga, abivahendi vajaduse hindamine ja kasutusõpetus.
 • loovterapeudi teenus – kliendi toimetuleku toetamine; arenguks ja toimetulekuks vajalike ressursside otsimine ja leidmine; erinevate verbaalsete ja mitteverbaalsete väljendusoskuste arendamine jne Loovterapeut kasutab kliendi abistamiseks erinevaid kunstiteraapia meetodeid nagu visuaalteraapiat (joonistamine, maalimine, voolimine jms.), muusikateraapiat, tantsu- ja liikumisteraapiat;
 • tegevusterapeudi teenus – häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamisele eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset igapäevaelus vajalike tegevuste sooritamisel.

KUHU TEENUSE SAAMISEKS PÖÖRDUDA? MILLISED ON TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti pensioniametisse ning täita taotlus. Taotluse vormi saab kõikidest pensioniametitest, samuti Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Taotluse võib saata ka postiga.

Taotluse võib esitada inimene ise või tema seaduslik esindaja. Taotlust ei pea täitma alaealised õigusrikkujad, kelle dokumendid edastab Sotsiaalkindlustusametile alaealiste komisjon.

Taotlusele tuleb lisada koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist, v.a juhul, kui isik allkirjastab taotluse digitaalselt.

Psüühilise erivajadusega inimesed esitavad lisaks:

 • arstitõendi psüühikahäire esinemise kohta ning arstitõendi terviseseisundi (somaatiliste haiguste esinemise) kohta;
 • koopia arstliku ekspertiisi otsusest töövõime kaotuse protsendi määramise kohta (juhul, kui otsus töövõime kaotuse protsendi või invaliidsusgrupi määramise kohta on kehtiv ja langetatud enne 01.01.2003).

Kui taotluse täidab puudega inimese seaduslik esindaja, tuleb taotlusele lisada ka esindaja isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia.

TEENUSELE REGISTREERIMINE

Taotleja peab väljavalitud rehabilitatsiooniasutusega ühendust võtma (kas telefoni, posti vm teel) 60 päeva jooksul, et registreerida end teenuse saamiseks järjekorda.

Sotsiaalkindlustusamet langetab otsuse selle kohta, kas isik suunatakse teenust saama või mitte, 10 päeva jooksul alates nõutavate dokumentide laekumisest.

Isikule, kellel on õigus rehabilitatsiooniteenust saada, saadetakse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise (TÜVK) otsus, millele on lisatud rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste nimekiri.

Asutus registreerib kliendi rehabilitatsiooniteenuse järjekorda, küsides järgnevaid andmeid: nimi, kontaktandmed, TÜVK otsuse number (K000…) ja väljastamise kuupäev, kliendi sihtgruppi kuuluvus (puude raskusastme taotleja, puude raskusastmega isik, psüühikahäirega isik, alaealiste komisjoni otsusel suunatud isik), põhiline terviseprobleem ning soovitav teenus.

Kliendile antakse teada teenuste saamise aeg (vastavalt vajadusele kas rehabilitatsiooniplaani koostamine või – teenused). Vastastikku sobiva aja olemasolul loetakse klient teenustele registreerunuks.

REHABILITATSIOONITEENUSE PAKKUJAD

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad asutused, kes on registreeritud majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse osutajatena ja kellega Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud halduslepingu.

Teavet rehabilitatsiooniteenuse osutajate kohta on võimalik leida majandustegevuse registri ja Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

TEENUSE EEST TASUMINE

Rehabilitatsiooniteenus on teenuse saajale tasuta, st rahastatakse kalendriaasta piires kuni teatud maksimaalse mahuni, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega erinevate sihtgruppide lõikes. Kinnitatud summa ulatuses on võimalik saada rehabilitatsiooni raames osutatavaid teenuseid ühe kalendriaasta jooksul. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise järel esitab teenuseosutaja teenuse eest arve, mille tasub Sotsiaalkindlustusamet.

MAJUTUSE JA TRANSPORDIKULUDE HÜVITAMINE

Sotsiaalkindlustusamet hüvitab rehabilitatsiooniteenuse saajale majutus- ja transpordikulud alljärgnevatel tingimustel ja viisil.

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse ka majutusteenust – rehabilitatsiooniasutuses võimaldatakse rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajal ööbimist koos toitlustamisega üks kord päevas (üks ööpäev maksimaalselt 23,97 eurot ehk 375 krooni).

Majutusteenust osutatakse:

 • puuet taotlevale ja puudega lapsele ning täiskasvanule, samuti alaealiste komisjoni otsusel suunatud lapsele (kuni 119,85 eurot aastas);
 • alla 16-aastase lapse saatjale (119,85 eurot aastas);
 • psüühilise erivajadusega püsivalt töövõimetule inimesele (kuni 838,95 eurot aastas).

Kui inimese elukoht ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja asukoht on erinevates valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale (lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi maksimaalselt 41,55 eurot aastas.

Sõidukulude hüvitamiseks on vajalik pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist esitada elukohajärgsele pensioniametile (vabas vormis) taotlus.

Taotluses tuleb märkida järgmised andmed:

 • rehabilitatsiooniteenust saanud isiku nimi, isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
 • vajadusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku esindaja nimi, isikukood või sünniaeg, postiaadress ja telefoninumber;
 • Sotsiaalkindlustusameti väljastatud rehabilitatsiooniteenuse suunamiskirja number;
 • arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
 • andmed rehabilitatsiooniteenuse osutamisega seotud sõidukulude kohta (lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahemaa kilomeetrites jm);
 • taotlusele lisatud sõidukulu tõendavate dokumentide loetelu.

Taotlusele tuleb lisada sõidukulu tõendavad dokumendid – sõidupiletid, bensiiniostutšekid, taksoarved vm.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Sotsiaalkindlustusametis töötavate spetsialistide ülesanne on informeerida inimest teenuse saamise võimalustest (sh protsess ja vajaminevad dokumendid) telefonidel 16106 või 612 1360 ning toetada teda suunamisel teenust saama. Samuti saab infot MTÜ Ühiselt telefonidelt 7352081 ja 5224005. Infot võib saada ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt, kes selgitab, kuhu peab sobiva teenuse saamiseks pöörduma.

Rehabilitatsiooniteenuse regulatsioon on sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni hinnakiri

 • füsioterapeudi individuaalteenus (ruumis, basseinis) 26,54 €/h, grupitöö 9,42 €/h
 • psühholoogi individuaalteenus 26,41 €/h,  grupitöö  9,42 €/h
 • logopeedi individuaalteenus 26,97€/h, grupitöö 9,59 €/h
 • eripedagoogi individuaalteenus 25,76 €/h, grupitöö 9,15 €/h
 • sotsiaaltöötaja individuaalteenus 24,31 €/h, grupitöö 8,67 €/h
 • õe individuaalteenus 25,71 €/h, grupitöö 9,13 €/h
 • arsti individuaalteenus  38,15 €/h
 • kogemusnõustaja individuaalteenus 18,57 €/h,  grupitöö 6,83 €/h
 • loovterapeudi teenus 26,19 €/h, grupitöö 8,69 €/h
 • tegevusterapeudi teenus 26,66 €/h, grupitöö 9,97 €/h

NB! Sotsiaalne rehabilitatsioon on kliendile tasuta, kui teenuste eest tasub Sotsiaalkindlustusamet.