Kasulik info

Isikliku abivahendi kaart

Isikliku abivahendi kaart (IAK) on vajalik soodustingimustel abivahendi üürimiseks või ostmiseks.

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uue isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (SKA). Samuti väljastab SKA vajadusel kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada SKAle vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee (rubriik: Blanketid).

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotleja esitama SKAle:

  • kehtiva arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
  • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul koolitõendi;
  • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendava dokumendi.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole, võttes kaasa  vajalikud dokumendid.

Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel.

SKA Tartu klienditeeninduse asukoht ning lahtiolekuajad:

  • Põllu 1?, 50303 Tartu
  • Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00; T, K, N 8.30-16.30; R 8.30 – 13.00

Üle-eestiline SKA infotelefon: 16106

 

GDPR  (isikuandmete kaitse üldmäärus)

25.mail 2018.a rakendub Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679 , mida tuntakse ka GDPR või lihtsalt isikuandmete kaitse üldmääruse nime all. Sellega seoses soovime informeerida Sind sellest, kuidas on kehtestatud Ühiselt MTÜs (reg 80248918) isikuandmete kogumine, kasutamine ja kaitsmine.

Meie ettevõtte MTÜ Ühiselt andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialistiks Anneli Raiend, tel +372 522 4005 , yhiselt@gmail.com

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee või tel +372 627 4135.

Meie privaatsustingimused:

Ühiselt MTÜ töötleb klientide eriliigilisi isikuandmeid, mille puhul on tegemist isikute terviseandmetega, mille alla kuuluvad andmed kõige kohta, mis puudutab klientide puudeid, töövõimet, rehabilitatsiooni, erihoolekannet, eriarstiabi, lapsehoiuteenust. Isikute terviseandmete näol on tegemist eriliigiliste isikuandmetega. Tööle kandideerijate ja töötajate isikuandmeid töötleme Töölepinguseaduse alusel.

Teie andmeid töötleme nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, füüsilise isiku eluliste huvide kaitseks, avalikus huvides oleva ülesande täitmiseks ja avaliku võimu teostamiseks (üldmääruse art 6 lg 1 p a-e).

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 2 p 1 on isikuandmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine andmete töötlemiseks lubatud andmesubjekti nõusolekuta seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise alused – seaduslikkus, eesmärgipärasus, andmete minimaalsus, andmete turvalisuse tagamine ja õigsus. Säilitatakse isikuandmeid kujul, mis võimaldab isikut tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Elektroonilisi andmeid säilitatakse sama kaua, kui paberkandjal olevaid andmeid.

Kliendil on õigus olla unustatud ehk õigus nõuda enda andmete kustutamist. Klient ei saa enda kustutamist nõuda juhul, kui andmete töötlemine toimub seaduse alusel (üldmääruse art 17 lg 3 p b). Isik võib enda andmete kustutamist nõuda ainult sel juhul, kui need on kogutud ilma õigusliku aluseta või isiku enda nõusoleku alusel või teenuse osutamise lepingu täitmiseks (üldmääruse art 17 lg 1).