Meeskond

Liina Virolainen - juhataja ja kogemusnõustaja

Empty section. Edit page to add content here.

Liis Süda - füsioterapeut

Lõpetasin füsioteraapia magistriõpingud Tartu Ülikoolis 2016. aastal. Kõige enam on mulle huvi pakkunud skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, sh kroonilise valu ja traumajärgsete patsientide füsioteraapia. Ülikooliaegseid praktikaid käisin kahel korral sooritamas ka välismaal, kust sain väärt kogemusi ja teadmisi, mida edaspidises töös rakendada. Varasemalt olen töötanud peamiselt täiskasvanutega, kuid rehabilitatsioonivaldkonnas olen ka lastega üha rohkem kokku puutunud. Kuna füsioterapeudiks olemisega kaasneb ka eluaegne õppimine ja pidev uute teadmiste omandamine, meeldib mulle end koolitustel täiendada. Olen osalenud kinesioteipimise ja radioloogia-alasel koolitusel ning erinevatel füsioteraapia seminaridel. Palju koolitusi on kaasnenud ka minu teise ameti – treeneritöö kaudu, mistõttu on nii saalis kui basseinis klientide juhendamine mulle südamelähedane. Teraapiasse tulles peab inimene alati tahtma end aidata ning omalt poolt annan parima, et füsioteraapia oleks motiveeriv, mitmekülgne ja efektiivne.

Kersti Niglas - füsioterapeut

Pille Köiv - füsioterapeut

Empty section. Edit page to add content here.

Triinu Sakkool - füsioterapeut (lapsehoolduspuhkusel)

Olen lõpetanud 2016.aastal füsioteraapia magistriõppe Tartu Ülikoolis ja omandanud 2014. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrghariduse füsioterapeudi erialal. Magistriõppe lõpupraktikaks valisin laste füsioteraapia, mida läbides veendusin kui südamelähedane on mulle töö antud sihtgrupiga. Seni olen osalenud füsioteraapiaalastel seminaridel, kuid soov on lähiajal läbida koolitusi, mis aitaksid mul spetsialiseeruda laste füsioteraapiale. Mu silmaringi on aidanud laiendada ka töö Eesti Agrenska Fondis erivajadustega lastega.

Sirle Suurväli - psühholoog

Lõpetasin 2015. aastal Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala magistrantuuri. Töötan hariduse ja rehabilitatsioonivaldkonnas nii laste kui täiskasvanutega. Olen läbinud erinevaid erialaseid praktikaid ja koolitusi, mis toetavad töötamist psühholoogina. Viimasel aastal olen huvitunud pereteraapia valdkonnast, mida kasutan igapäevatöös laste ja peredega. MTÜ Ühiselt psühholoog olen 2013. aastast, kus aitan parandada klientide heaolu, saavutada psühholoogilist tasakaalu ja edendada iseseisvat toimetulekut. Alates 2014. aastast töötan koolipsühholoogina Tartu maakonnas, kus toetan haridusasutuses õppivate laste arengut.

Lea Nagirnaja - psühholoog

Silvia Pütsep - psühholoog

Empty section. Edit page to add content here.

Ljudmilla Saar - psühholoog

Olen lõpetanud magistrantuuri psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis 2011. aastal. Aastast 2009 töötanud erinevates rehabilitatsiooniasutustes (Dorpat Tervis OÜ, Valga Haigla AS, MTÜ Ühiselt), samas töötasin mitmeid aastaid tugiisikuna töötutele. 2011. aastast olen Gordoni Perekooli koolitaja ja viin läbi mitmeid koolitusi lastevanematele. Kõige rohkem töötan erivajadustega lastega (vaimne alaareng, autism), töös nendega kasutan liivateraapiat ja rakendusliku käitumisanalüüsi (ABA) meetodeid. Arvan, et igal lapsel on õigus omandada põhiliseid oskusi, mida ta vajab eluks, meie ülesanne anda selleks võimalusi.

Angret Kang - logopeed / eripedagoog

Lõpetasin Tartu Ülikooli magistriõpingud logopeedia erialal 2014. aastal. Pärast õpingute lõppu asusin tööle rehabilitatsioonisüsteemi. Rehabilitatsioonivaldkonnas töötades puutun kokku väga erinevas vanuses inimestega ning väga erinevate kõnepuuetega (alaalia, düslaalia, afaasia, düsartria, kogelus, lugemis- ja kirjutamispuuded). Minu töö sisuks on kõne probleemide hindamine (sh ka rehabilitatsiooniplaanide koostamine) ja kõneteraapia. Olen läbinud erinevaid erialaseid koolitusi (orofarüngeaalse düsfaagia koolitus, häälehäirete ja müofunktsionaalsete probleemide arvestamine kõneravitöös, Alexanderi tehnika). Viimasel ajal olen asunud end täiendama loomateraapia võimaluste kasutamises kõneravitöös. Vabal ajal meeldib mulle oma koeraga looduses matkata.

Marine Lillemets - eripedagoog

Empty section. Edit page to add content here.

Kati Mäesaar – logopeed / eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Lõpetasin 2005. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakonnas logopeedia eriala. Logopeedina olen töötanud nii hariduse- (Tartu Hiie Kool), meditsiini- (Tartu Linna polikliinik) kui rehabilitatsioonivaldkonnas (MTÜ Tervisetuba, MTÜ Ühiselt). Erinevates valdkondades töötamine on erialase arengu seisukohalt olnud väga oluline ja andnud mulle väärtusliku kogemuse. Minu töö põhisisuks on kõne hindamine, arendamist vajavate valdkondade väljaselgitamine ja kõneteraapia. Oma töös puutun kokku nii laste kui täiskasvanutega ning kõikide kõnepuuetega (düslaalia, düsartria, kogelus, afaasia, rinolaalia, alaalia, lugemis- ja kirjutamispuuded). Minu töö on erialaselt väljakutseid pakkuv ja põnev, kuid kõige huvipakkuvamateks teemadeks on kogelus ja laste jutustamisoskuste hindamine ning arendamine. 2010. aastal omandasin teadusmagistrikraadi eripedagoogika erialal. Omandatud teadusmagistrikraad on andnud mulle oskuse sooritada kasvatusteaduslikke uurimusi ja töötada haridusalase arendus- või uurimisprojekti juhi või õppejõuna. Neid oskusi olen rakendanud eripedagoogika valdkonna logopeedia haru tudengite lõputööde juhendamisel ja retsenseerimisel. Minu magistritöö teemaks on laste jutustamisoskused ja nende hindamine ning saan teoorias omandatud teadmisi laste jutustamisoskuse uurimisest ja hindamisest kasutada oma igapäevases erialases töös. Nimetatud teemal pean ka logopeedidele loenguid erinevatel täienduskoolitustel. Lisaks olen olnud Taru Ülikoolis lektor ja lugenud magistri 1. aasta üliõpilastele ainet Koolieelne kõnearendus. Olen läbinud erinevaid erialaseid ja rehabilitatsioonivaldkonna teemalisi koolitusi. Juhendan pidevalt Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedia eriala üliõpilaste logopeedia praktikaid ja praktikume. Lisaks enesetäiendusele õpin nii oma kolleegidelt, üliõpilastelt kui ka klientidelt. Logopeedi töö kõrvalt olen tegelenud ka erinevate erialaste ja kultuurivaldkonna projektide kirjutamisega ja juhtimisega. Mulle meeldib pildistada ilusaid hetki, mõelda ilusaid mõtteid ja looduses matkata.

Julia Gorjunov - logopeed/eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Lõpetasin Tartu Ülikooli magistriõpingud logopeedi erialal 2017. aasta kevadel (cum laude). Hetkel töötan haridussüsteemis (koolieelne lasteasutus) ja mitmes rehabilitatsiooniasutuses. Olen osalenud erinevatel erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Naudin tööd nii täiskasvanute kui lastega, puutudes igapäevaselt kokku erinevate kõnehäiretega. Minu töö sisuks on laste ja täiskasvanute kõne ja tunnetustegevuse hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine ning kliendile parima võimaliku teraapia osutamine. Suhtluskeel on Eesti keel ja Vene keel.

Elo Krillo-Sink – õde

Olen lõpetanud Tartu Meditsiinikooli üldõenduse erialal 2003. aastal. Pärast õpingute lõppu asusin tööle Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus olen töötanud nüüdseks õena üheksa aastat. Selle aja jooksul olen läbinud mitmeid erinevaid erialaseid koolitusi, sealhulgas ka paar kliiniliste ravimiuuringutega seotud koolitust. Samuti olen läbiviinud praktikume ja koolitusi õendusvaldkonnas. Alates 2008. aastast tegelen rehabilitatsiooniplaanide koostamisega.

Hanna Sova - psühhiaater

Ene Soidla - kogemusnõustaja

Sirje Pärn - sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja

Kadri Paal - tegevusterapeut

Empty section. Edit page to add content here.

Liliana Samuljak - loovterapeut

Empty section. Edit page to add content here.