Meeskond

Anneli Raiend - juhataja

Empty section. Edit page to add content here.

Kadi Annuk - sotsiaaltöötaja

Omandasin eripedagoogika alase kõrghariduse spetsialiseerumisega sotsiaalpedagoogikale 2003 Tartu Ülikoolis. Edasi õppisin sotsiaaltöö eriala magistrantuuris samuti Tartu Ülikoolis, lõpetasin 2006. Enne liitumist MTÜ Ühiselt kollektiiviga olen töötanud kriminaalhooldusametnikuna Tartu Maakohtus, sotsiaaltöötajana SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku akuutraviosakonnas, teadlase ja projektijuhina Tartu Ülikoolis ning peaeksperdina Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnas. Rehabilitatsiooni valdkonnaga puutusin esmakordselt kokku psühhiaatriakliinikus töötamise ajal 2005-2007, olles akuutraviosakonna rehabilitatsioonimeeskonna juht ning sotsiaaltöötaja. Uuesti tuli rehabilitatsioonitöö minu ellu 2015. aastal seoses tööleasumisega MTÜs Ühiselt. Usun, et rehabilitatsiooniteeenused võivad tuua positiivse muutuse inimeste ellu ilma, et neist kujuneksid professionaalsed teenusekasutajad, kes lasevad spetsialistidel täita oma elu peaosi. 

Liis Süda - füsioterapeut

Lõpetasin füsioteraapia magistriõpingud Tartu Ülikoolis 2016. aastal. Kõige enam on mulle huvi pakkunud skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia, sh kroonilise valu ja traumajärgsete patsientide füsioteraapia. Ülikooliaegseid praktikaid käisin kahel korral sooritamas ka välismaal, kust sain väärt kogemusi ja teadmisi, mida edaspidises töös rakendada. Varasemalt olen töötanud peamiselt täiskasvanutega, kuid rehabilitatsioonivaldkonnas olen ka lastega üha rohkem kokku puutunud. Kuna füsioterapeudiks olemisega kaasneb ka eluaegne õppimine ja pidev uute teadmiste omandamine, meeldib mulle end koolitustel täiendada. Olen osalenud kinesioteipimise ja radioloogia-alasel koolitusel ning erinevatel füsioteraapia seminaridel. Palju koolitusi on kaasnenud ka minu teise ameti – treeneritöö kaudu, mistõttu on nii saalis kui basseinis klientide juhendamine mulle südamelähedane. Teraapiasse tulles peab inimene alati tahtma end aidata ning omalt poolt annan parima, et füsioteraapia oleks motiveeriv, mitmekülgne ja efektiivne.

Triinu Sakkool - füsioterapeut

Olen lõpetanud 2016.aastal füsioteraapia magistriõppe Tartu Ülikoolis ja omandanud 2014. aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis rakenduskõrghariduse füsioterapeudi erialal. Magistriõppe lõpupraktikaks valisin laste füsioteraapia, mida läbides veendusin kui südamelähedane on mulle töö antud sihtgrupiga. Seni olen osalenud füsioteraapiaalastel seminaridel, kuid soov on lähiajal läbida koolitusi, mis aitaksid mul spetsialiseeruda laste füsioteraapiale. Mu silmaringi on aidanud laiendada ka töö Eesti Agrenska Fondis erivajadustega lastega.

Sirle Suurväli - psühholoog

Lõpetasin 2015. aastal Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala magistrantuuri. Töötan hariduse ja rehabilitatsioonivaldkonnas nii laste kui täiskasvanutega. Olen läbinud erinevaid erialaseid praktikaid ja koolitusi, mis toetavad töötamist psühholoogina. Viimasel aastal olen huvitunud pereteraapia valdkonnast, mida kasutan igapäevatöös laste ja peredega. MTÜ Ühiselt psühholoog olen 2013. aastast, kus aitan parandada klientide heaolu, saavutada psühholoogilist tasakaalu ja edendada iseseisvat toimetulekut. Alates 2014. aastast töötan koolipsühholoogina Tartu maakonnas, kus toetan haridusasutuses õppivate laste arengut.

Ljudmilla Saar - psühholoog (lapsehoolduspuhkusel)

Olen lõpetanud magistrantuuri psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis 2011. aastal. Aastast 2009 töötanud erinevates rehabilitatsiooniasutustes (Dorpat Tervis OÜ, Valga Haigla AS, MTÜ Ühiselt), samas töötasin mitmeid aastaid tugiisikuna töötutele. 2011. aastast olen Gordoni Perekooli koolitaja ja viin läbi mitmeid koolitusi lastevanematele. Kõige rohkem töötan erivajadustega lastega (vaimne alaareng, autism), töös nendega kasutan liivateraapiat ja rakendusliku käitumisanalüüsi (ABA) meetodeid. Arvan, et igal lapsel on õigus omandada põhiliseid oskusi, mida ta vajab eluks, meie ülesanne anda selleks võimalusi.

Lilija Viidebaum - psühholoog

Kati Mäesaar – logopeed / eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)

Lõpetasin 2005. aastal Tartu Ülikoolis eripedagoogika osakonnas logopeedia eriala. Logopeedina olen töötanud nii hariduse- (Tartu Hiie Kool), meditsiini- (Tartu Linna polikliinik) kui rehabilitatsioonivaldkonnas (MTÜ Tervisetuba, MTÜ Ühiselt). Erinevates valdkondades töötamine on erialase arengu seisukohalt olnud väga oluline ja andnud mulle väärtusliku kogemuse. Minu töö põhisisuks on kõne hindamine, arendamist vajavate valdkondade väljaselgitamine ja kõneteraapia. Oma töös puutun kokku nii laste kui täiskasvanutega ning kõikide kõnepuuetega (düslaalia, düsartria, kogelus, afaasia, rinolaalia, alaalia, lugemis- ja kirjutamispuuded). Minu töö on erialaselt väljakutseid pakkuv ja põnev, kuid kõige huvipakkuvamateks teemadeks on kogelus ja laste jutustamisoskuste hindamine ning arendamine. 2010. aastal omandasin teadusmagistrikraadi eripedagoogika erialal. Omandatud teadusmagistrikraad on andnud mulle oskuse sooritada kasvatusteaduslikke uurimusi ja töötada haridusalase arendus- või uurimisprojekti juhi või õppejõuna. Neid oskusi olen rakendanud eripedagoogika valdkonna logopeedia haru tudengite lõputööde juhendamisel ja retsenseerimisel. Minu magistritöö teemaks on laste jutustamisoskused ja nende hindamine ning saan teoorias omandatud teadmisi laste jutustamisoskuse uurimisest ja hindamisest kasutada oma igapäevases erialases töös. Nimetatud teemal pean ka logopeedidele loenguid erinevatel täienduskoolitustel. Lisaks olen olnud Taru Ülikoolis lektor ja lugenud magistri 1. aasta üliõpilastele ainet Koolieelne kõnearendus. Olen läbinud erinevaid erialaseid ja rehabilitatsioonivaldkonna teemalisi koolitusi. Juhendan pidevalt Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedia eriala üliõpilaste logopeedia praktikaid ja praktikume. Lisaks enesetäiendusele õpin nii oma kolleegidelt, üliõpilastelt kui ka klientidelt. Logopeedi töö kõrvalt olen tegelenud ka erinevate erialaste ja kultuurivaldkonna projektide kirjutamisega ja juhtimisega. Mulle meeldib pildistada ilusaid hetki, mõelda ilusaid mõtteid ja looduses matkata.

Angret Kang - logopeed / eripedagoog

Lõpetasin Tartu Ülikooli magistriõpingud logopeedia erialal 2014. aastal. Pärast õpingute lõppu asusin tööle rehabilitatsioonisüsteemi. Rehabilitatsioonivaldkonnas töötades puutun kokku väga erinevas vanuses inimestega ning väga erinevate kõnepuuetega (alaalia, düslaalia, afaasia, düsartria, kogelus, lugemis- ja kirjutamispuuded). Minu töö sisuks on kõne probleemide hindamine (sh ka rehabilitatsiooniplaanide koostamine) ja kõneteraapia. Olen läbinud erinevaid erialaseid koolitusi (orofarüngeaalse düsfaagia koolitus, häälehäirete ja müofunktsionaalsete probleemide arvestamine kõneravitöös, Alexanderi tehnika). Viimasel ajal olen asunud end täiendama loomateraapia võimaluste kasutamises kõneravitöös. Vabal ajal meeldib mulle oma koeraga looduses matkata.

Elo Krillo-Sink – õde

Olen lõpetanud Tartu Meditsiinikooli üldõenduse erialal 2003. aastal. Pärast õpingute lõppu asusin tööle Tartu Ülikooli Kliinikumi, kus olen töötanud nüüdseks õena üheksa aastat. Selle aja jooksul olen läbinud mitmeid erinevaid erialaseid koolitusi, sealhulgas ka paar kliiniliste ravimiuuringutega seotud koolitust. Samuti olen läbiviinud praktikume ja koolitusi õendusvaldkonnas. Alates 2008. aastast tegelen rehabilitatsiooniplaanide koostamisega.

Hanna Sova - psühhiaater

Helerin Hein - sotsiaaltöötaja

Ene Soidla - kogemusnõustaja

Kristina Sorge - psühholoog

Lõpetasin 2017. aastal psühholoogia eriala magistrantuuri Tartu Ülikoolis. Olen varasemalt omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis ka majandusteaduse erialal ja seejärel töötanud nii raamatupidamise kui personalijuhtimisega seotud ametikohtadel. Sügavam huvi psühholoogia eriala vastu tekkis koos õpingutega Tartu Ülikoolis, mis andis kindla teadmise, et on aeg erialaselt suunda muuta. Olen läbinud nii pereteraapia kui ka kognitiiv-käitumisteraapia sissejuhatavad kursused, mis võimaldavad näha inimese elu erinevaid aspekte ja keerulisi väljakutseid uues valguses. Pereteraapia on mulle eriti südamelähedane, kuna olen jõudnud arusaamale, et me oleme pidevalt mõjutatud meie ümber olevatest suhetest, vaatamata sellele, et oleme eraldiseisvad indiviidid. Olen MTÜ Ühiselt psühholoog alates 2017. aastast, kus on minu eesmärgiks toetada klientide igapäevast toimetulekut ja suurendada psühholoogist heaolu. Töötan nii laste kui täiskasvanutega. 

Julia Gorjunov - logopeed/eripedagoog

Lõpetasin Tartu Ülikooli magistriõpingud logopeedi erialal 2017. aasta kevadel (cum laude). Hetkel töötan haridussüsteemis (koolieelne lasteasutus) ja mitmes rehabilitatsiooniasutuses. Olen osalenud erinevatel erialastel koolitustel nii Eestis kui välismaal. Naudin tööd nii täiskasvanute kui lastega, puutudes igapäevaselt kokku erinevate kõnehäiretega. Minu töö sisuks on laste ja täiskasvanute kõne ja tunnetustegevuse hindamine, rehabilitatsiooniplaanide koostamine ning kliendile parima võimaliku teraapia osutamine. Suhtluskeel on Eesti keel ja Vene keel.

Hedvig Sultson - psühholoog

Lea Nagirnaja - psühholoog

Kersti Niglas - füsioterapeut

Sirje Pärn - sotsiaaltöötaja ja kogemusnõustaja